Page 5 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 5

Progresivní technologie upevnění


     s evropskou certifikací ETA


     Únosnost v konstrukci                Smykové zatížení                   Injektované kotvení

     Technologie Spiral Anksys® jsou certifikovány pro všechny katego- Všechny injektované kotvy jsou certifikovány včetně deklarace
     rie podkladů A (beton), B (plné cihly), C (dutinové cihly), D (tvárnice),  únosnosti vůči smykovému zatížení způsobeného vlastní tíhou. Tato
     E (pórobetony), včetně deskových materiálů a lehkých obvodových  deklarace je základním předpokladem pro možnost využívání kotev
     plášťů (LOP).                    v rámci zdvojování, kotvení objemných izolací, případně zatížení lícní
                               strany ETICS obklady a konstrukcemi.
     Protažení izolantem
                               Posun při zatížení tíhou
     Injektované systémy vykazují vysokou účinnost bez ohledu zda jsou                     Produktové řady
     umístěny ve spárách či plochách izolačních desek. Hodnoty prota- Pro možnost komplexního statického posouzení jsou deklarace pro
     žení jsou deklarovány charakteristickou hodnotou celkového spoje.  smykovou únosnost uváděny včetně deformace (posunu) izolace při
     Pouze tímto způsobem lze vytvořit i při minimálním počtu kotev z  maximálním zatížení na kotvu. Obsahem deklarace je hodnota elas-
     izolačních desek kompaktní monolitickou plochu bez rizik destrukce  tické (vratné) deformace, včetně síly při posunu do 1 mm.
     i za extrémních podmínek.
                               Nulový bodový prostup tepla
     Posun při zatížení větrem
                               V rámci všech izolačních materiálu na bázi EPS, MW, atd. jsou
     Maximální ochrany zateplovacích systémů lze dosáhnout pouze je-li  kotvy Spiral Anksys® deklarovány s nulovou hodnotou bodového
     zajištěna minimální deformace při působení větru. Injektované sys- prostupu tepla (0,000 W/K). Expanzní hmoty SAF jsou navrženy s
     témy deklarují všechny hodnoty protažení při maximální deformaci  důrazem na tepelně izolační parametry a v rámci injektáže celého  Aplikace a použití
     izolantu do 4 mm.                  kotevního místa dosahují nulového bodového prostupu (pod úrovní
                               0,0005 W/K).
     Dynamické zatížení větrem
                               Dlouhodobá životnost a garance
     Součástí certifikace injektovaných kotev je odolnost dynamické-
     mu zatížení větrem (UPLIFT test dle ETAG 004). Systémy musí být  V souladu se směrnicí pro speciální kotvení a ETAG 014 (EAD) pro
     schopny odolávat dlouhodobému dynamickému zatížení vůči větru  mechanické kotvy jsou všechny injektované systémy a jejich sou-
     až 6,0 kPa a to při 0% ploše dodatečného lepení.  části certifikovány vůči dlouhodobému teplotnímu kondiciování v
                               rozsahu +70°C až -20°C, včetně odolnosti vlhkostnímu zatížení a
     Separace od podkladu                agresivnímu alkalickému prostředí dle ETAG 029 s minimální život-
                               ností 25 let.
     Technologie Spiral Anksys® jsou certifikovány s účinností a bez                      Návrh a školení
     účinnosti expanzní zóny, dokáží tak deklarovat parametry i při se-
     lhání lepeného spoje. Jsou účinné i na podkladech se soudržností
     menší než 80 kPa.                                             Montážní postupy


                                                  strana 5    Technická specifikace
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10