Page 8 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 8

Integrovaný lem

                                          plastové zakončení pro snadnou
                                          montáž kotvy                 ®
     Spiral Anksys SA/PM70

     s integrovaným povrchovým modulem     Kotva SA/PM70 s integrovaným modulem PM70 je určena
     ke zvýšení povrchové a smykové únosnosti tepelně izolač-
     ních fasád (EPS a MW) s obklady se zatížením na líci větším
     než 30 kg/m .
          2

     Kotva SA/PM70 je dále navržena pro upevnění minerálních
     izolací s nízkou pevností v tahu kolmo k rovině s TR menším
     než 10 kPa a pro kotvení izolací plochých střech a stropů.

     Kotva je dále certifikována pro dodatečné kotvení tenkých
     izolací s tloušťkou menší než 80 mm v rámci sanací a
     oprav staticky nestabilních zateplovacích systémů a pro
     zdvojování zateplovacích systémů, včetně deklarace přeno-
     su tahového a smykového zatížení ze zateplovacího systé-
     mu do podkladové konstrukce dle ETA 18/0965.

     Kotevní těleso průměru 14 mm je vyrobeno z kovové tkaniny
     z pozinkovaného ocelového drátu. Minimální teplená vodi-
     vost kotevního místa je zajištěna integrovaným povrchovým
     modulem PM70 průměru 70 mm, který je vyroben z ABS.


     Injektáž kotev SA/PM70 je prováděna výhradně expanzními
     výplňovými hmotami SAF1 nebo SAF3.
                                                    strana 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13