Page 3 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 3

Jeden princip upevnění

     pro všechny typy izolací a konstrukcí

     Graf nárůstu požadavků na zateplovací systémy                              Injektované kotvení
     z hlediska tloušťky a návrhové tíhy               Kritická hranice tloušťky a tíhy zateplovacího
               systému vyžaduje nutnost posuzovat ETICS
               nejen na účinky sání větru, ale i vlastní tíhu a
               posun při zatížení.         Pasivní domy s nulovou spotřebou
                                    dle EPBD II 0,12 W/m 2 K
               Použití zateplovacích systémů nové genera-                      Produktové řady
       300 mm                                      55 kg/m 2
               ce, včetně statického posouzení způsobilosti
               kotvicí techniky na horizontální a vertikální
       250 mm     zatížení se stává standardem.         Zdvojování zateplovacích systémů, 45 kg/m 2
      tloušťka izolačního souvrství 200 mm kritická hranice Pasivní a nízkoenergetické domy  35 kg/m 2 2 tíha izolačního souvrství
                                      izolační fasády s vysokým zatížením


       140 mm
                                                20 kg/m
                       Požadavek na součinitel prostupu tepla
                       dle ČSN 730540-2:2011
       100 mm
                       0,30 W/m 2 K                   15 kg/m 2     Aplikace a použití
                Požadavek na součinitel prostupu tepla
       50 mm      dle ČSN 730540-2:2002                      10 kg/m 2
                0,46 W/m 2 K

              2002     2005     2011     2014     2018     Jeden princip pro všechny aplikace         Kotvení fasád s vysokým zatížením          Návrh a školení

     Injektované kotvení Spiral Anksys® je určeno pro všechny kate- Systém je certifikován pro smyková zatížení. Deklarace
     gorie podkladu A/B/C/D/E dle EAD, deskové konstrukce a typy  Spiral Anksys® umožňují vypracování statických posouzení na
     izolací. Účinné kotvení i na nesoudržných podkladech (méně 80  smyková i tahová zatížení ETICS s obklady či konstrukcemi.
     kPa) a podkladech s vysokou nerovností do 20 mm / 1 m.
                               Nulová tepelná ztráta
     Profesionální zateplení nové generace
                               Komplexní odizolování kotevního místa s deklaraci nulové-
     Injektované kotvení vytváří monolitické spojení zateplovacího sys- ho bodového prostupu tepla (0,000 W/K) pro všechny typy
     tému, čímž chrání jak z hlediska zatížení větrem, teplotami, tak i  izolačních materiálů. Vysoce účinný spoj bez tepelných ztrát  Montážní postupy
     vlastní vahou a to při max. posunu izolace do 1 mm.  a kondenzace.

     Rychlá a efektivní montáž              Ekonomická výhodnost

     Profesionální a vysoce efektivní montáž i v nejtěžších podmínkách.  Schopnost provádět nová zateplení, sanace i zdvojování zateplo-
     Žádné šroubování či zatloukání. Zápustná montáž v jedné operaci  vacích systémů při minimálním počtu kotev. V rozsahu 6 až 8 injek-
     - žádné zátky.                   tovaných kotev na m lze ukotvit až 90% objektů v rámci Evropské
                                      2
                               unie. Méně kotev snižuje pracnost, nenarušuje statiku konstrukcí,
     Bezpečnost a vysoká životnost            eliminuje tepelnou ztrátu.
     Injektovaný postup montáže se 100% účinností bez ohledu na  Technologie s evropskou certifikací CE   Technická specifikace
     způsoby vrtání či soudržnost podkladu. Odolnost vůči dynamic-
     kému zatížení větrem až 6 kPa (3× vyšší než požadují normy EU). Komplexní certifikace pro nejširší spektrum aplikací přináší všem
                               projektantům a statikům jedinečnou záruku spolehlivosti tohoto
                               řešení. Deklarace injektovaného kotvení násobně převyšují poža-
                               davky dané stavební normou.

                                                  strana 3
   1   2   3   4   5   6   7   8