Page 2 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 2

Spiral Anksys                 ®
     injektované kotvení zateplovacích systémů


     Tlak na snižování energetické náročnosti budov a na ochra- Kotvení nové generace
     nu životního prostředí vyvolává vyšší nároky na navrhování
     zateplovacích systémů (ETICS), které se zákonitě projevují i  Zdokonalováním vlastností jsme dosáhli jednoduchého, pa-
     v nárocích na způsoby jejich upevnění.         tentově chráněného postupu, při němž dochází k injektáži
                                 kotvy Spiral Anksys® expanzní výplňovou hmotou Spi-
     Injektované kotvicí systémy Spiral Anksys® od společnos- ral Anksys® Foam (SAF). Tento postup mění přístup ke
     ti ECORAW® se schopností tahového i smykového zabez-  kotevnímu místu jako takovému, přičemž spojuje do jediné
     pečení nových i stávajících zateplovacích systémů nabízí při  operace kotvení i lepení izolantu a to vše bez vzniku tepel-
     navrhování i provádění vysoce profesionální řešení.   ných mostů či kondenzačních zón.

     Technologie Spiral Anksys® se vyznačují jednoduchostí  Technologie Spiral Anksys® jsou dodávány v rámci ev-
     aplikace, efektivitou, dlouhou životností a především vyso- ropského technického posouzení ETA 18/0965 a certifiko-
     kou bezpečností bez ohledu na typ stavební konstrukce či  vány dle evropských směrnic pro injektované kotvení EAD.
     izolačního materiálu. Díky této komplexnosti se injektované
     kotvení stává novým standardem a nedílnou součástí mo-
     derních řešení největších výrobců zateplovacích systémů
     ETICS.


                                                    strana 2
   1   2   3   4   5   6   7